Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

UVOD

 

Parking Sarajevo je aplikacija koja pruža mogućnost plaćanja parkinga u Gradu Sarajevo i to u dvije parking zone.

Plaćanje je omogućeno putem telefona, tableta ili kompjutera.

 

Ovi Opći uslovi će izložiti uslove korištenja servisa Parking Sarajevo, kao i prava i obaveze Dobavljača usluga i Korisnika.

 

Definicije

 

Parking Sarajevo: Sistem informacionih tehnologija (IT sistem) razvijen da omogući korištenje usluge uz inovativnu integraciju digitalnih uređaja na način da su integrisane usluge za korisnika u integrisanom sistemu.

 

Korisnik: Osoba koja je registrovani član Parking Sarajevo aplikacije i koja je pristala da bude obavezana ovim Općim uslovima

 

Dobavljač usluga: Lupon Ventures d.o.o., vlasnik i operater Parking Sarajevo aplikacije.

 

Mobilno plaćanje: Svi načini plaćanja koje pruža Dobavljač usluga u korist Korisnika. Mobilno plaćanje pruža mogućnost korisnicima da izvrše kupovinu odabrane usluge.

 

Usluga: Proizvod i usluga dostupna od strane pružaoca usluga, a koja se nalazi u sklopu Parking Sarajevo aplikacije.

 

Mobilni uređaj: mobilni telefon, pametni telefon, tablet i drugi tehnički uređaji koji su sposobni za mobilnu komunikaciju i promet mobilnih podataka.

 

Web stranica: Sadržaj dostupan na (URL) www.parking-sarajevo.ba

 

Obim servisa koji su dostupni u sklopu Parking Sarajevo aplikacije

 

Dobavljač usluga ima pravo, po svom nahođenju, jednostrano da modifikuje, proširi, umanjuje usluge, sadržaje i funkcije dostupne u Parking Sarajevo aplikaciji, kao i da uvede nove usluge, sadržaje i funkcije. Dobavljač usluga obavještava Korisnika o dostupnosti novih usluga, sadržaja i funkcija u Parking Sarajevo aplikaciji, između ostalog, na svojoj web stranici.

 

Poslovni partneri pružaju svoje usluge u skladu sa datim uslovima i uslovima poslovne politike svojih općih uslova i sa uslovima i pravilima koja su razvili. Prihvatanjem ovog pravilnika, Korisnik je saglasan da bude vezan uslovima i odredbama Poslovnih partnera koji se odnose na pružanje usluga.

 

Sljedeće usluge su trenutno dostupne u sklopu Parking Sarajevo aplikacije:

 

a. Usluga plaćanja parkinga u Gradu Sarajevo

 

Registracija korisnika

 

Korisnici mogu postati registrovani korisnici aplikacije na nekoliko načina:

 

  1. Putem web stranice www.parking-sarajevo.ba ( e-mail adresa i broj telefona)
  2. Putem Parking Sarajevo mobilne aplikacije (e-mail adresa i ime i prezime)

Dobavljač usluga ovim isključuje svoju odgovornost za štetu nastalu davanjem pogrešnih podataka ili e-mail adrese prilikom registracije, a u isto vrijeme Dobavljač usluga ima pravo zahtijevati naknadu bilo kakve štete koja proizlazi iz takve aktivnosti Korisnika. Korisnici imaju pravo u bilo koje vrijeme provjeriti ili izmijeniti svoje podatke. Dobavljač usluga ima pravo da otkaže podatke koji su očigledno pogrešni ili lažni. U slučaju sumnje, Dobavljač usluge ima pravo da kontroliše ispravnost podataka.

 

Dobavljač usluga zadržava pravo da odbije Parking Sarajevo registraciju Korisnika posebno u slučaju pružanja neispravnih ili lažnih podataka ili u slučaju sumnje na bilo kakvu zloupotrebu sa podacima datim tokom registracije.

 

U slučaju da Dobavljač usluga postane svjestan da Korisnik dostavlja podatke druge ili nepostojeće osobe ili nerealne ili lažne podatke prilikom registracije i / ili korištenja Parking Sarajevo aplikacije koji krši ovaj Opći pravilnik, prava trećih osoba ili u skladu sa zakonom, Dobavljač usluga ima pravo da odmah raskine ugovor zaključen sa Korisnikom.

 

Lični podaci dati tokom registracije nisu javni i nisu dostupni trećim licima. U slučaju izgubljene ili zaboravljene šifre, Dobavljač će je reproducirati ili modifikovati na zahtjev Korisnika.

Korisnik je u potpunosti odgovoran u vezi sa korisničkim imenom i šifrom koje pripadaju njegovoj / njenoj Parking Sarajevo registraciji i za svaku njegovu/njenu aktivnosti. Korisnik se obavezuje da će odmah obavijestiti Korisničku službu Dobavljača usluga u slučaju nezakonite upotrebe njegovih podataka ili u slučaju kršenja sigurnosti na bilo koji način. Dobavljač usluga nije odgovoran za štete nastale skladištenjem šifre ili za predaju korisničkog imena i šifre trećoj osobi.

 

Prihvatanje Općih uslova

 

Tokom Parking Sarajevo registracije i na kraju Parking Sarajevo registracije, sa konačnim “klikom”, korisnici pristaju da budu obavezani ovim Općim uslovima korištenja koji uključuje politiku privatnosti.

 

Korisnici izričito daju saglasnost na prihvaćanje ovog pravilnika Dobavljaču Usluga da upravlja njihovih ličnim podacima datim tokom Parking Sarajevo registracije.

 

Korisnik prihvata da ima pravo da koristi Parking Sarajevo aplikaciju ako je pristao da se pridržava ovog pravilnika.

 

Opis usluga i procesa dostupnih u Parking Sarajevo aplikaciji

 

Korisnik prihvata da opseg usluga i procesa koji su dostupni i funkcionišu kroz Parking Sarajevo aplikaciju, kao i koji od ovih usluga i procesa su dostupni putem web stranice www.parking-sarajevo.ba podliježu diskreciji i jednostranoj odluci Dobavljača usluga.

 

Parking Sarajevo je podložan sljedećim uslugama i kontroliše sljedeće procese:

 

  1. Plaćanje parkinga

 

Korisnici imaju mogućnost plaćanja parkinga. Prilikom plaćanja, Korisnik dobija informacije o karakteristikama usluge, bira konkretnu uslugu i inicira proces plaćanja.

 

  1. Obavijest o isteku parkinga

Korisnik dobiva obavijest o isteku vremena za parking

 

Registracija kartice

 

U sklopu Parking Sarajevo aplikacije, kartice Korisnik može koristiti sve bankovne kartice u svrhu plaćanja, s tim da kartice mogu biti sačuvane za sva naredna plaćanja kroz upotrebu credentials-on-file mehanizma.

 

Korisnik prilikom registracije  kartice daje sljedeće podatke:

a. Broj kartice

b. Datum isteka (mjesec / godina)

c. Ime na kartici

d. CVC (u slučaju Visa kartica) ili CVV (u slučaju Mastercard kartica) sigurnosni kod, koji se nalazi na poleđini kartice

e. Ime kartice unutar Parking Sarajevo aplikacije - ako korisnik ne izabere da imenuje svoju karticu, Parking Sarajevo ih automatski imenuje na osnovu njihove vrste i posljednje 4 znamenke odgovarajućeg broja kartice.

 

 

Dodavanje vozila

 

Korisnicima je omogućeno plaćanje javnog parkiranja za sve naznačene gradske zone. Korisnici mogu registrovati više od jednog vozila i platiti parking za bilo koji od njih.

 

Garancija

 

Dobavljač usluga ovime izjavljuje i jamči Korisniku da je dobio ekskluzivno vlasništvo i prava na Parking Sarajevo koji su dostupni Korisniku, da se Parking Sarajevo smatra pojedinačnom i originalnom kreacijom i da treća lica ili organizacije nemaju nikakva autorska prava ili bilo koja druga potraživanja koja se odnose na Parking Sarajevo i koja će ograničiti, spriječiti ili isključiti ostvarivanje stečenih prava Korisnika na osnovu sadašnjih Općih uslova.

 

Istek i raskid ugovora

 

Dobavljač usluga ima pravo da raskine ugovor koji je zaključen sa Korisnikom u skladu sa ovim Općim uslovima poslovanja, u pisanoj formi, bez ikakvog opravdanja, u roku od 15 dana slanjem obavještenja o raskidu.

 

Korisnik ima pravo da u roku od 15 dana slanjem obavijesti o raskidu raskida ugovor koji je sklopljen s Dobavljačem usluga u skladu s ovim Općim uslovima.

 

Dobavljač usluga ima pravo da pisanim putem sa trenutnim dejstvom raskine ugovor koji je zaključio sa Korisnikom ako Korisnik ozbiljno krši odredbe ovog pravilnika.

 

Strane imaju pravo da raskinu ugovor u skladu sa ovim Općim uslovima uz obostranu saglasnost u pisanom obliku u bilo kom trenutku.

 

Strane su zaključile sporazum prema sadašnjem pravilniku na neodređeno vrijeme.

 

Korisnik je dužan nadoknaditi štetu koju Dobavljač usluga pretrpi zbog kršenja Ugovora od strane Korisnika u skladu sa ovim pravilnikom. Obaveza za nadoknadu štete pokriva direktnu, indirektnu, posljedičnu, odgovornost štete prouzrokovanu Dobavljaču usluga kao posljedicu povrede ugovora od strane Korisnika, gubitak profita Dobavljača i troškove potrebne za otklanjanje štete na strane servisera.

Preuzmite Parking Sarajevo mobilnu aplikaciju za iPhone ili Android. app_store app_store